دانلود اهنگ شاد http://starsdance.mihanblog.com 2020-09-17T17:43:48+01:00 text/html 2019-06-01T05:55:20+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا دانلود آهنگ محمد بختیاری به نام زیر بارون http://starsdance.mihanblog.com/post/294 <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>محمد بختیاری زیر بارون</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A style="BOX-SIZING: border-box; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(68,68,68); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s" href="http://iran-music.net/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/">دانلود آهنگ جدید</A>&nbsp;<A style="BOX-SIZING: border-box; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(68,68,68); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s" href="http://iran-music.net/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><STRONG>محمد بختیاری</STRONG></SPAN></A>&nbsp;بنام&nbsp;<A style="BOX-SIZING: border-box; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; COLOR: rgb(68,68,68); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s" href="http://iran-music.net/tag/%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/tag/%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86/"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><STRONG>زیر بارون</STRONG></SPAN></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">Mohammad Bakhtiyari Zire Baroon</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">بیا با هم حرف بزنیم از عشقمون دم بزنیم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">زیر بارون اما بی چتر هر دو قدم بزنیم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">بیا از این خونه بریم یکی یک دونه بشیم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دور هر چی تنهاییه یه خط قرمز بکشیم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-medium wp-image-81921" style="BOX-SIZING: border-box; MAX-WIDTH: 100%; BORDER-TOP: 0px; HEIGHT: auto; BORDER-RIGHT: 0px; WIDTH: 350px; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 1em auto; BORDER-LEFT: 0px; DISPLAY: block; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s" alt="آهنگ محمد بختیاری زیر بارون" src="http://pic.iran-music.net/singer/2019/www.iran-music.net-141832907-350x350.jpg" data-cke-saved-src="http://pic.iran-music.net/singer/2019/www.iran-music.net-141832907-350x350.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A title="دانلود آهنگ محمد بختیاری به نام زیر بارون" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 16px; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(51,51,51); OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; transition: all 0.3s ease-out 0s" href="http://iran-music.net/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86/" rel=bookmark data-cke-saved-href="http://iran-music.net/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86/">دانلود آهنگ محمد بختیاری به نام زیر بارون</A></P> text/html 2019-05-29T05:44:15+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا آهنگ کرمانجی امین ملاها دلداده http://starsdance.mihanblog.com/post/293 <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #003300"><STRONG>امین ملاها دلداده</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iran-music.net/music/iranian-music/kormanji/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/music/iranian-music/kormanji/">دانلود آهنگ کرمانجی</A> <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>امین ملاها</STRONG></SPAN> به نام <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>دلداده</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="امین ملاها دلداده" src="http://pic.iran-music.net/singer/2019/www.iran-music.net-892369907.jpg" data-cke-saved-src="http://pic.iran-music.net/singer/2019/www.iran-music.net-892369907.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #003300">امین ملاها دلداده</SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: center">آهنگ دلداده - آهنگ کرمانجی از امین ملاها</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">( <A style="COLOR: #0000ff" href="http://iran-music.net/tag/دانلود-آهنگ-های-امین-ملاها/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/tag/دانلود-آهنگ-های-امین-ملاها/"><STRONG>دانلود آهنگ های امین ملاها</STRONG></A> )</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl2.iran-music.net/music-files/2019-05-26/Amin.Molaha_Deldade.mp3" data-cke-saved-href="http://dl2.iran-music.net/music-files/2019-05-26/Amin.Molaha_Deldade.mp3"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-81775" style="HEIGHT: 28px; WIDTH: 107px" alt="" src="http://pic.iran-music.net/2019/05/Download-Music-1.jpg" data-cke-saved-src="http://pic.iran-music.net/2019/05/Download-Music-1.jpg"></A></P> text/html 2019-05-16T09:43:45+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا دانلود آهنگ مهدی احمدوند بنام قرار http://starsdance.mihanblog.com/post/292 <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>مهدی احمدوند قرار</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iran-music.net/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/">دانلود آهنگ جدید</A>&nbsp;<A href="http://iran-music.net/tag/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/tag/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF/"><STRONG>مهدی احمدوند</STRONG></A>&nbsp;بنام&nbsp;<STRONG>قرار</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="مهدی احمدوند قرار" src="http://pic.iran-music.net/singer/2019/www.iran-music.net-1333956568.jpg" data-cke-saved-src="http://pic.iran-music.net/singer/2019/www.iran-music.net-1333956568.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><A style="COLOR: #ff0000" href="http://iran-music.net/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1/"><STRONG>مهدی احمدوند قرار</STRONG></A></SPAN></P> text/html 2019-05-09T21:36:19+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا دانلود آهنگ شاد مجید عاقبتی عشق تو دنیامه http://starsdance.mihanblog.com/post/291 <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>مجید عاقبتی عشق تو دنیامه</STRONG><BR><A href="http://iran-music.net/music/ahang-shad/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/music/ahang-shad/">دانلود آهنگ شاد</A>&nbsp;جدید&nbsp;<STRONG>مجید عاقبتی</STRONG>&nbsp;بنام&nbsp;<STRONG>عشق تو دنیامه</STRONG><BR>Majid Aghebati Eshghe To Donyame<BR><IMG class="aligncenter size-medium wp-image-80468" style="HEIGHT: 350px; WIDTH: 350px" alt="دانلود آهنگ مجید عاقبتی به نام عشق تو دنیامه" src="http://pic.iran-music.net/2019/05/majid-aghebati-eshghe-to-donyame-350x350.jpg" data-cke-saved-src="http://pic.iran-music.net/2019/05/majid-aghebati-eshghe-to-donyame-350x350.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><A href="http://dl2.iran-music.net/music-files/2019-05-09/Majid.Aghebati.-.Eshghe.To.Donyame.mp3" data-cke-saved-href="http://dl2.iran-music.net/music-files/2019-05-09/Majid.Aghebati.-.Eshghe.To.Donyame.mp3">دانلود آهنگ با کیفیت 128</A></STRONG></P> text/html 2019-05-05T20:46:40+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا دانلود آهنگ جدید از مرتضی سرمدی دیوونم کردی http://starsdance.mihanblog.com/post/290 <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=ltr><STRONG>مرتضی سرمدی دیوونم کردی</STRONG><BR><A href="http://iran-music.net/music/ahang-shad/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/music/ahang-shad/">دانلود آهنگ شاد</A> جدید <A href="http://iran-music.net/tag/مرتضی-سرمدی/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/tag/مرتضی-سرمدی/"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>مرتضی سرمدی</STRONG></SPAN></A> بنام <A href="http://iran-music.net/tag/دیوونم-کردی/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/tag/دیوونم-کردی/"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>دیوونم کردی</STRONG></SPAN></A><BR>Morteza Sarmadi Divonam Kardi<BR><IMG class="aligncenter size-medium wp-image-80180" style="HEIGHT: 350px; WIDTH: 350px" alt="مرتضی سرمدی دیوونم کردی" src="http://pic.iran-music.net/singer/2019/www.iran-music.net-1987408547-350x350.jpg" data-cke-saved-src="http://pic.iran-music.net/singer/2019/www.iran-music.net-1987408547-350x350.jpg"></P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center">آهنگ مرتضی سرمدی دیوونم کردی</H2> <P style="TEXT-ALIGN: center">مرتضی سرمدی آهنگ عشقم دیوونم کردی - آهنگ جدید مرتضی سرمدی</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR>( <A href="http://iran-music.net/tag/دانلود-آهنگ-های-مرتضی-سرمدی/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/tag/دانلود-آهنگ-های-مرتضی-سرمدی/"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>دانلود سایر آهنگ های مرتضی سرمدی</STRONG></SPAN></A> )</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iran-music.net/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%86%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%86%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C/"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>دانلود&nbsp;آهنگ مرتضی سرمدی دیوونم کردی</STRONG></SPAN></A></P> text/html 2019-02-20T19:39:05+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا آهنگ حجت اشرف زاده بنام بی خبر از تو http://starsdance.mihanblog.com/post/289 <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>دانلود آهنگ مست و خراب عطر گیسوی توام</STRONG>&nbsp;+ متن آهنگ</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دانلود آهنگ جدید&nbsp;<STRONG>حجت اشرف زاده</STRONG>&nbsp;بنام&nbsp;<STRONG>بی خبر از تو</STRONG></P> <P><IMG class=aligncenter alt="دانلود آهنگ مست و خراب عطر گیسوی توام" src="http://pic.iran-music.net/cover-03/1376503967.jpg" data-cke-saved-src="http://pic.iran-music.net/cover-03/1376503967.jpg"></P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800000">آهنگ مست و خراب عطر گیسوی توام</SPAN></H2> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000ff">&nbsp;متن آهنگ</SPAN></H3> <P style="TEXT-ALIGN: center">بی خبرم از تو و من تاب ندارم بعد تو خود را به که باید بسپارم<BR>از دل من کم نشده مهر تو ماهم دلبر من غیر تو دل یار نخواهد<BR>مست و خراب عطر گیسوی توئم عاشق تاب و گره مو توئم<BR>رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بغض که لبخند نشد<BR>مست و خراب عطر گیسوی توئم عاشق تاب و گره مو توئم<BR>رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بغض که لبخند نشد<BR>دانلود آهنگ تیتراژ برنامه شبی با عبدی حجت اشرف زاده<BR>جز تو ندارم به خدا یار عزیزی تا کی از این عاشق تنها به گریزی<BR>باز اگر سر به بیابان بگذارم عشق من اما گله ای از تو ندارم<BR>مست و خراب عطر گیسوی توئم عاشق تاب و گره مو توئم<BR>رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بغض که لبخند نشد<BR>مست و خراب عطر گیسوی توئم عاشق تاب و گره مو توئم<BR>رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بغض که لبخند نشد<BR>مرا ببخش که اینقدر دوست دارم مرا ببخش که رفتی و زنده ام بی تو</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">برای دانلود <A href="http://iran-music.net/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%85/"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>آهنگ مست و خراب عطر گیسوی توام</STRONG></SPAN></A> کلیک کنید</P> text/html 2019-02-06T15:54:34+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا اهنگ شاد رقصیدنی جدید http://starsdance.mihanblog.com/post/288 <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>اهنگ شاد رقصیدنی</STRONG></SPAN> ایرانی با کیفیت عالی</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>آهنگ شاد عروسی&nbsp;خفن</STRONG>&nbsp;و&nbsp;<STRONG>دانلود&nbsp;آهنگ جدید شاد</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>دانلود آهنگ های شاد خفن عروسی 97 و 96&nbsp;</STRONG>جدید و قدیم</P> <P><IMG class=aligncenter src="http://pic.iran-music.net/2018/10/poya.jpg" data-cke-saved-src="http://pic.iran-music.net/2018/10/poya.jpg"></P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>اهنگ شاد رقصیدنی</STRONG></SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: center">گلچینی ار بهترین آهنگ های شاد برای رقصیدن را در وب سایت ایران موزیک دانلود کنید. لینک ورود در پایین همین مطلب&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">*****************</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-07/Kaveh%20Irani%20-%20Na%20Nayar%20To%20Karam.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-07/Kaveh%20Irani%20-%20Na%20Nayar%20To%20Karam.mp3">کاوه ایرانی&nbsp;<STRONG>نه نیار تو کارم</STRONG></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-07/Music%20Afshar%20-%20Valentinet%20Mobarak.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-07/Music%20Afshar%20-%20Valentinet%20Mobarak.mp3">موزیک افشار&nbsp;<STRONG>ولنتاینت مبارک</STRONG></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-06/Amir%20Shahyar%20-%20Man%20Be%20Fadat.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-06/Amir%20Shahyar%20-%20Man%20Be%20Fadat.mp3">امیر شهیار&nbsp;<STRONG>من به فدات</STRONG></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-04/Sattar%20Esmaeeli%20-%20Ashegh%20Tar%20Misham.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-04/Sattar%20Esmaeeli%20-%20Ashegh%20Tar%20Misham.mp3">ستار اسماعیلی&nbsp;<STRONG>عاشق تر میشم</STRONG></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<A href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-13/Mohammad%20Yazdani%20-%20Dooset%20Daram.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-13/Mohammad%20Yazdani%20-%20Dooset%20Daram.mp3">محمد یزدانی&nbsp;<STRONG>دوست دارم</STRONG></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-13/Hamed%20Noorian%20-%20Chi%20Behtar%20Az%20Inke.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-13/Hamed%20Noorian%20-%20Chi%20Behtar%20Az%20Inke.mp3">حامد نوریان&nbsp;<STRONG>چی بهتر از اینکه</STRONG></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-13/Majid%20Emad%20-%20Majnoon%20Misham%20Ba%20To.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-13/Majid%20Emad%20-%20Majnoon%20Misham%20Ba%20To.mp3">مجید عماد&nbsp;<STRONG>مجنون میشم با تو</STRONG></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-13/Siavash%20-%20Chike%20(Remix).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-13/Siavash%20-%20Chike%20(Remix).mp3">یاوش شمس&nbsp;<STRONG>چیکه</STRONG></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-13/Payam%20Mahmoudian%20-%20Mix%20(Cheshmoone%20Ghashanget%20And%20Tehran).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/music-files/2017-02-13/Payam%20Mahmoudian%20-%20Mix%20(Cheshmoone%20Ghashanget%20And%20Tehran).mp3">پیام محمودیان&nbsp;<STRONG>چشمون قشنگت و تهران</STRONG></A></P> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>دانلود آهنگ های شاد تالار عروسی</STRONG></H3> <P style="TEXT-ALIGN: center">*****************************************</P> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000ff">دانلود&nbsp;<STRONG>اهنگ شاد رقصیدنی</STRONG></SPAN></H3> <P style="TEXT-ALIGN: center">برای دانلود <A href="http://iran-music.net/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C/"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>اهنگ شاد رقصیدنی</STRONG></SPAN></A> کلیک کنید.</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2019-02-03T21:31:13+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا دانلود آهنگ پسر http://starsdance.mihanblog.com/post/287 <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>آهنگ پسر</STRONG>&nbsp;با کیفیت بالا</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">این آهنگ ها را هم میتوان به عنوان&nbsp;<STRONG>آهنگ تولدت مبارک</STRONG>&nbsp;نیز استفاده کرد</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">آهنگ های مربوط به پسر بچه و پسر ها از خوانندگان مختلف</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=aligncenter src="http://pic.iran-music.net/2017/04/Music-For-Boy.jpg" data-cke-saved-src="http://pic.iran-music.net/2017/04/Music-For-Boy.jpg"></P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center">آهنگ پسر</H2> <P style="TEXT-ALIGN: center">در این مطلب مجموعه آهنگ هایی از خوانندگان مختلف که آهنگ ها&nbsp;با مضمون پسر یا پسرم و پسر بچه هست رو قرار دادیم . که میتوانید&nbsp;به صورت گلچین شده روز تولد استفاده کنید و یا برای تهیه آلبوم عکس&nbsp;از فرزندان پسر بر روی کلیپ های میکس شده از آلبوم عکس ها</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">برای دانلود <SPAN style="COLOR: #ff0000"><A style="COLOR: #ff0000" href="http://iran-music.net/music-for-boy/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/music-for-boy/"><STRONG>آهنگ پسر</STRONG></A></SPAN> کلیک کنید.</P> text/html 2019-01-10T15:35:17+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا میکس آهنگ شاد http://starsdance.mihanblog.com/post/286 <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>میکس آهنگ شاد</STRONG> با لینک مستقیم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دانلود آهنگ های شاد ریمیکس شده با کیفیت 320</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">آهنگ های شاد قدیمی و جدید</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-65624" style="HEIGHT: 394px; WIDTH: 400px" alt="میکس آهنگ شاد" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/12/mix-ahang-shad.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/12/mix-ahang-shad.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center">میکس آهنگ شاد</H2> <P style="TEXT-ALIGN: center">آمیختن صدا در ضبط و نشر آواها به فرایندی گفته می‌شود که چندین صدا و آوای ضبط‌شدهٔ گوناگون؛ در یک یا چند کانال (رایجش دو کانال یا همان استریو می‌باشد) ادغام می‌شود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <H3 style="TEXT-ALIGN: center">دانلود&nbsp;میکس آهنگ شاد</H3> <P style="TEXT-ALIGN: center">آمیختن آواها معمولاً در استودیوهای ضبط به عنوان بخشی از ساخت یک آلبوم انجام می‌شود. این کار را مهندس آمیختن صدا انجام می‌دهد؛ گرچه تهیه‌کننده موسیقی و هر هنرمندی که قادر به آمیختن صداها باشد می‌تواند انجامش دهد. این فرایند معمولاً به دنبال ضبط آواها و صداهای مختلف انجام می‌شود.بعد از این مرحله مهندس مسترینگ مراحل نهایی را برای تولید محصول به صورت لوح فشرده یا سایر انجام می‌دهد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">تیم ایران موزیک مجموعه ای از بهترین میکس های ایرانی شاد را به صورت یکجا با لینک مستقیم + پخش آنلاین در یک مطلب گرد آورد کرده است برای دیدن این مطلب بر روی لینک زیر کلیک کنید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">برای دانلود&nbsp;<A href="http://iran-music.net/1397/10/10/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/1397/10/10/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>میکس آهنگ شاد</STRONG></SPAN></A> کلیک کنید</P> text/html 2018-12-15T11:59:45+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا دانلود آهنگ rockstar http://starsdance.mihanblog.com/post/285 <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl data-cke-expando="108">دانلود آهنگ rockstar با کیفیت عالی + متن آهنگ</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl data-cke-expando="110"><A href="http://iran-music.net/download-ahang-khareji/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/download-ahang-khareji/">آهنگ خارجی معروف</A>&nbsp;<STRONG>Post Malone</STRONG>&nbsp;بنام&nbsp;<STRONG>Rockstar</STRONG>&nbsp;با کیفیت بالا</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl data-cke-expando="112"><IMG class=aligncenter alt="اهنگ Rockstar Post Malone" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/cover/1634286822.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/cover/1634286822.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl data-cke-expando="114">[Intro]<BR>Hahahahaha<BR>Tank God Beats<BR>[Chorus: Post Malone]<BR>Ayy, I’ve been fuckin’ hoes and poppin’ pillies<BR>an, I feel just like a rockstar (star)<BR>Ayy, ayy, all my brothers got that gas<BR>And they always be smokin’ like a Rasta<BR>Fuckin’ with me, call up on a Uzi<BR>And show up, name them the shottas<BR>When my homies pull up on your block<BR>They make that thing go grrra-ta-ta-ta (pow, pow, pow)<BR>[Verse 1: Post Malone]<BR>Ayy, ayy, switch my whip, came back in black<BR>I’m startin’ sayin’, “Rest in peace to Bon Scott”<BR>Ayy, close that door, we blowin’ smoke</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl data-cke-expando="116">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl data-cke-expando="118">&nbsp;</P> <UL dir=rtl data-cke-expando="106"> <LI data-cke-expando="120"><A href="http://iran-music.net/1397/09/05/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-rockstar/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/1397/09/05/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-rockstar/"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>دانلود آهنگ rockstar</STRONG></SPAN></A></LI> <LI data-cke-expando="122"><A href="http://iran-music.net/1397/09/05/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-rockstar-remix/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/1397/09/05/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-rockstar-remix/"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>دانلود آهنگ rockstar ریمیکس</STRONG></SPAN></A></LI></UL> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl data-cke-expando="124">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl data-cke-expando="126">&nbsp;</P> text/html 2018-12-04T12:29:53+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا ریمیکس های رادیو جوان http://starsdance.mihanblog.com/post/284 <P style="TEXT-ALIGN: center">ریمیکس های رادیو جوان با کیفیت 320 یکجا</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دانلود جدیدترین ریمیکس های سایت رادیو جوان</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-medium wp-image-63038" style="HEIGHT: 240px; WIDTH: 350px" alt="دانلود فول آلبوم ریمیکس های تهرانتو" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/12/Tehranto-350x240.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/12/Tehranto-350x240.jpg"></P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000ff">ریمیکس رادیو جوان</SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: center">به ضبط ، تنظیم و کلا مراحل ساخت یک آهنگ میکس گفته میشه . حالا انجام دوباره کار میکس رو ریمیکس میگن . یعنی یک موزیسین یا تنظیم کننده یکبار دیگر به نحو دلخواهش تغییراتی در آهنگ میکس شده ایجاد کنه.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">«<STRONG>ریمیکس</STRONG>» (به&nbsp;انگلیسی:&nbsp;The Remix) آلبومی از هنرمند اهل&nbsp;ایالات متحده آمریکا&nbsp;لیدی گاگا&nbsp;است که در سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">وقتی آهنگی که یک خواننده خونده و تنظیم شده و شما گوش کرده این رو تغییری تویه آهنگ سازی یا تنظیمش ایجاد کنند یا اینکه مثلا چند تا آهنگ رو کنار هم بیارن به این کار میگن ریمیکس ، میتونین ریمیکس خیلی از اهنگایه معرف رو از تویه اینترنت دانلود کنین</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">برای دانلود&nbsp;<SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG><A style="COLOR: #ff0000" href="http://iran-music.net/remix-radio-javan/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/remix-radio-javan/">ریمیکس رادیو جوان</A></STRONG></SPAN>&nbsp;کلیک کنید.</P> text/html 2018-11-29T07:09:01+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا دانلود فول آلبوم محسن لرستانی http://starsdance.mihanblog.com/post/283 <P style="TEXT-ALIGN: center" data-cke-expando="106"><STRONG>دانلود فول آلبوم محسن لرستانی</STRONG>&nbsp;یکجا کیفیت عالی</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" data-cke-expando="108"><IMG class="aligncenter size-full" style="HEIGHT: 221px; WIDTH: 300px" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2017/08/Download-full-album-Mohsen-Lorestani-300x221.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2017/08/Download-full-album-Mohsen-Lorestani-300x221.jpg"></P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center" data-cke-expando="110">دانلود فول آلبوم محسن لرستانی</H2> <P style="TEXT-ALIGN: center" data-cke-expando="112">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" data-cke-expando="114">&nbsp;</P> <P dir=rtl data-cke-expando="116"><STRONG>دانلود فول آلبوم محسن لرستانی یکجا</STRONG> در یک فایل زیپ,دانلود فول آلبوم محسن لرستانی با کیفیت 320 و 128,دانلود فول آلبوم محسن لرستانی به صورت تکی,دانلود مجموعه کامل اهنگ های محسن لرستانی,دانلود محسن لرستانی یکجا برای دانلود بر روی اسم آهنگ کلیک کنید.</P> <P dir=rtl data-cke-expando="118">&nbsp;</P> <H2 dir=rtl data-cke-expando="120"><SPAN style="COLOR: #ff6600">فول آلبوم محسن لرستانی به صورت تکی</SPAN></H2> <P dir=rtl data-cke-expando="122"><SPAN style="COLOR: #ff6600"><STRONG>برای دانلود</STRONG></SPAN> بر روی اسم آهنگ ها کلیک کنید . مطلب&nbsp;دانلود فول آلبوم محسن لرستانی آپدیدت میشود</P> <P dir=rtl data-cke-expando="124"><A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%206%20&amp;%208%20[128].mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%206%20&amp;%208%20[128].mp3"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>آهنگ 6و 8 مجلسی</STRONG></SPAN></A></P> <P dir=rtl data-cke-expando="126"><A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Age%20Dele%20Asheghe%20Mano%20Khon%20Bokoni%20[128].mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Age%20Dele%20Asheghe%20Mano%20Khon%20Bokoni%20[128].mp3"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>اگه دله عاشق منو خون بکنی</STRONG></SPAN></A></P> <P dir=rtl data-cke-expando="128"><A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Ali%20Asghar%20[128].mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Ali%20Asghar%20[128].mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>علی اصغر</STRONG></SPAN></A></P> <P dir=rtl data-cke-expando="130"><A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Bacha%20Gherti.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Bacha%20Gherti.mp3">اهنگ محسن لرستانی <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>بچه قرتی</STRONG></SPAN></A></P> <P dir=rtl data-cke-expando="132"><A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Bacha%20Nana.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Bacha%20Nana.mp3"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>آهنگ محسن لرستانی&nbsp;بچه ننه</STRONG></SPAN></A></P> <P dir=rtl data-cke-expando="134">&nbsp;<A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Bacha%20Sosol.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Bacha%20Sosol.mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>محسن لرستانی&nbsp;بچه سوسول</STRONG></SPAN></A></P> <P dir=rtl data-cke-expando="136"><A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Bacha%20Yatim.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Bacha%20Yatim.mp3">مداحی <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>بچه یتیم</STRONG></SPAN> (قصه بابا)</A></P> <P dir=rtl data-cke-expando="138"><A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Baz%20Eltemas%20Mikonam.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Baz%20Eltemas%20Mikonam.mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>باز التماس میکنم</STRONG></SPAN></A></P> <P dir=rtl data-cke-expando="140"><A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Bezan%20Tar%20&amp;%20Ya%20Karim.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Bezan%20Tar%20&amp;%20Ya%20Karim.mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>بزن تار</STRONG></SPAN> و <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>یاکریم</STRONG></SPAN></A></P> <P dir=rtl data-cke-expando="142"><A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Bezan%20Tar.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Bezan%20Tar.mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>بزن تار</STRONG></SPAN></A></P> <P dir=rtl data-cke-expando="144"><A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Bi%20Kas.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/03/Mohsen%20Lorestani%20-%20Bi%20Kas.mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>بی کس</STRONG></SPAN></A></P> <P dir=rtl data-cke-expando="146">&nbsp;</P> <P dir=rtl data-cke-expando="148">&nbsp;</P> <P dir=rtl data-cke-expando="150">&nbsp;</P> <UL> <LI dir=rtl data-cke-expando="152"><A href="http://iran-music.net/1396/05/10/full-album-mohsen-lorestani/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/1396/05/10/full-album-mohsen-lorestani/"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>دانلود فول آلبوم محسن لرستانی</STRONG></SPAN></A></LI></UL> text/html 2018-11-12T18:02:30+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا دانلود آهنگ ریمیکس شاد عروسی http://starsdance.mihanblog.com/post/282 <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>دانلود آهنگ ریمیکس شاد عروسی</STRONG> جدید و قدیمی ایرانی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #800080">مجموعه <STRONG>دانلود آهنگهای ریمیکس شاد برای رقص</STRONG> شده توسط دی جی های مختلف</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-39752" style="HEIGHT: 450px; WIDTH: 450px" alt="آهنگ ریمیکس" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/02/Remix-Collection.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/02/Remix-Collection.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>دانلود آهنگ ریمیکس شاد عروسی</STRONG></H2> <P><SPAN style="COLOR: #800080"><STRONG>دانلود آهنگ ریمیکس شاد عروسی</STRONG></SPAN> به صورت گلچین شده / به آهنگ های مجدد تنظیم شده توسط دی جی ها و تنظیم کننده های دیگر گفته میشه که در این مطلب قصد داریم بهترین گلچین آهنگ های ریمیکس شده <STRONG>آهنگ های قدیمی</STRONG> و جدید ایرانی رو قرار بدیم , <STRONG>آهنگ های ریمیکس</STRONG> شده معمولا در مجالس شادی <STRONG>عروسی</STRONG> و حتی <STRONG>مخصوص ماشین</STRONG> مورد استفاده قرار میگیره و امیدوارم لذت ببرید . &nbsp; &nbsp;</P> <H3 style="TEXT-ALIGN: center">دانلود آهنگ ریمیکس شاد عروسی</H3> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-10313" style="HEIGHT: 15px; WIDTH: 150px" alt="آهنگ ریمیکس" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2017/01/33-1.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2017/01/33-1.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>برای دانلود</STRONG> </SPAN>بر روی اسم هر آهنگ کلیک کنید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Mehdi_Jahani-Che_Harfaee_(Farzan_Farrokhi_Remix).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Mehdi_Jahani-Che_Harfaee_(Farzan_Farrokhi_Remix).mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>چه حرفایی</STRONG></SPAN> (ریمیکس) مهدی جهانی</A> <A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Homayoun_Shajarian-Chera_Rafti_(Remix_2).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Homayoun_Shajarian-Chera_Rafti_(Remix_2).mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>چرا رفتی</STRONG></SPAN> (ریمیکس ۲) همایون شجریان</A> <A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Sina_Shabankhani-Jadoye_Khas_(Remix).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Sina_Shabankhani-Jadoye_Khas_(Remix).mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>جادوی خاص</STRONG></SPAN> (ریمیکس) سینا شعبانخانی</A> <A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Homayoun_Shajarian-Chera_Rafti_(Dj_Arad_Summer_Remix).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Homayoun_Shajarian-Chera_Rafti_(Dj_Arad_Summer_Remix).mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>چرا رفتی</STRONG></SPAN> (دی جی آراد ریمیکس) همایون شجریان</A> <A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Morteza_Pashaei-Dele_Man_Dele_To_(Remix_By_Mr.mix_).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Morteza_Pashaei-Dele_Man_Dele_To_(Remix_By_Mr.mix_).mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>دل من دل تو</STRONG></SPAN> (ریمیکس مستر میکس) مرتضی پاشایی</A> <A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Homayoun_Shajarian-Harame_Yar(Remix).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Homayoun_Shajarian-Harame_Yar(Remix).mp3">آهنگ ریمیکس <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>حرم یار</STRONG></SPAN> همایون شجریان</A> <A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Morteza_Pashaei-Shayad_Beporsi_Az_Khodet_(Remix).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Morteza_Pashaei-Shayad_Beporsi_Az_Khodet_(Remix).mp3">آهنگ ریمیکس <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>شاید بپرسی خودت</STRONG></SPAN> مرتضی پاشایی</A> <A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Martik-Ghalb_(Argin_Remix).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Martik-Ghalb_(Argin_Remix).mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>قلب</STRONG> </SPAN>(آرگین ریمیکس) مارتیک</A> <A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Erfan-Khate_Man_ft._Afra_Va_Khashayar_(Remix).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Erfan-Khate_Man_ft._Afra_Va_Khashayar_(Remix).mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>خط من</STRONG></SPAN> (ریمیکس) عرفان</A> <A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Bezar_Too_Hale_Khodam_Basham_(Dj_Mani_Tk_Live_Remix).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Bezar_Too_Hale_Khodam_Basham_(Dj_Mani_Tk_Live_Remix).mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>بزار تو حال خودم باشم</STRONG></SPAN> (دی حی مانی ریمیکس)</A> <A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Saeed_Shayesteh-Remix.mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Saeed_Shayesteh-Remix.mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>ریمیکس</STRONG></SPAN> سعید شایسته</A> <A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Morteza_Pashaei-Negarane_Mani_(_Remix).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Morteza_Pashaei-Negarane_Mani_(_Remix).mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>نگران منی</STRONG></SPAN>(ریمیکس) مرتضی پاشایی</A> <A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Mohsen_Yeganeh-Fadakari_(Mehran_Abbasi_Remix).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Mohsen_Yeganeh-Fadakari_(Mehran_Abbasi_Remix).mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>فداکاری</STRONG> </SPAN>(مهران عباسی ریمیکس) محسن یگانه</A> <A href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Amir_Tataloo-Ba_To_(Amin_Kaveh_Remix).mp3" data-cke-saved-href="http://dl.iran-music.net/mp3/96/11/Amir_Tataloo-Ba_To_(Amin_Kaveh_Remix).mp3">آهنگ <SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>با تو</STRONG> </SPAN>(امین کاوه ریمیکس) امیر تتلو</A></P> <P>&nbsp; &nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">برای&nbsp;<A href="http://iran-music.net/1396/11/17/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/1396/11/17/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>دانلود آهنگ ریمیکس شاد عروسی</STRONG></SPAN></A> کلیک کنید. (آرشیو)</P> text/html 2018-10-21T19:38:06+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا دانلود فول آلبوم محمدرضا علیمردانی http://starsdance.mihanblog.com/post/281 <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG><A style="COLOR: #0000ff" href="http://iran-music.net/full-album/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/full-album/">دانلود فول آلبوم</A></STRONG> <A style="COLOR: #0000ff" href="http://iran-music.net/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/"><STRONG>محمدرضا علیمردانی</STRONG></A></SPAN> با لینک مستقیم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-59158" style="HEIGHT: 500px; WIDTH: 500px" alt="دانلود فول آلبوم محمدرضا علیمردانی" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/mohammad-reza-alimardani.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/mohammad-reza-alimardani.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000ff">دانلود فول آلبوم محمدرضا علیمردانی</SPAN></H2> <P><STRONG><U>دانلود فول آلبوم محمدرضا علیمردانی</U></STRONG> بهمراه دانلود <U><STRONG>تمام آهنگ های محمدرضا علیمردانی</STRONG></U> در سریال پایتخت 2 آهنگهای محمدرضا علیمردانی با کیفیت 320 بهمراه پخش آنلاین + بیوگرافی کامل</P> <P>&nbsp;</P> <H2><SPAN style="COLOR: #0000ff">بیوگرافی محمدرضا علیمردانی</SPAN></H2> <P><STRONG>محمدرضا علیمردانی</STRONG> (زادهٔ ۱۱ خرداد ۱۳۵۵ در تهران) صداپیشه، خواننده و بازیگر ایرانی است. او دارای مدرک کارشناسی تئاتر، نمایش و بازیگری است و تا کنون به‌ عنوان دوبلور بسیاری از انیمیشن‌ها فعالیت داشته‌ است. علیمردانی در سال ۱۳۷۰ بازیگری را به شکل آکادمیک آموخت و در سال ۱۳۷۴ رسماً وارد عرصهٔ تئاتر شد.</P> <P>&nbsp;</P> <H3><SPAN style="COLOR: #0000ff">محمدرضا علیمردانی کیست ؟</SPAN></H3> <P>نام اصلی : محمدرضا علیمردانی<BR>زمینه فعالیت : صداپیشه و خواننده و بازیگر<BR>تولد : ۱۱ خرداد ۱۳۵۵ (۴۲ سال) تهران<BR>محل زندگی : تهران<BR>ملیت : ایرانی<BR>پیشه : صداپیشه، خواننده و بازیگر<BR>سال‌های فعالیت : ۱۳۷۰ – تاکنون</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-59170" style="HEIGHT: 250px; WIDTH: 500px" alt="محمدرضا علیمردانی و همسرش" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/Mohammad-Reza-Alimdani-and-his-wife.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/Mohammad-Reza-Alimdani-and-his-wife.jpg"></P> <H3><SPAN style="COLOR: #0000ff">بیماری حنجره</SPAN></H3> <P>علیمردانی از بدو تولد دچار بیماری ارثی لارنژیت بوده و تا ۱۴ سالگی توان حرف زدن نداشته‌ است. خود او در این باره می‌گوید در حالیکه پزشکان از درمان وی ناامید شده بودند، با مطالعه سرگذشت مشابه یک قاری مصری با یک درمان سنتی مصری آشنا می‌شود و بعد از یک ماه سکوت مطلق، درمان می‌شود.</P> <P><A href="http://iran-music.net/1397/07/29/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/1397/07/29/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-55266" style="HEIGHT: 1px; WIDTH: 1px" alt="فول آلبوم محمدرضا علیمردانی" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/09/source.gif" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/09/source.gif"></A></P> <H3><SPAN style="COLOR: #0000ff">فعالیت بازیگری</SPAN></H3> <P>علیمردانی فعالیت هنری خود را با بازیگری آغاز کرده‌است و تا کنون در بیش از ۴۰ کار تصویری دارد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-59160" style="HEIGHT: 300px; WIDTH: 300px" alt="علیمردانی در سریال پایتخت 4" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/alimar.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/alimar.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس محمدرضا علیمردانی در سریال پایتخت 4 با محسن تنابنده و هومن عزیز</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-59161" style="HEIGHT: 300px; WIDTH: 300px" alt="علیمردانی در فیلم حراج ۱۳۹۲" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/Untitled-1.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/Untitled-1.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس محمدرضا علیمردانی در فیلم حراج ۱۳۹۲</P> <H3><SPAN style="COLOR: #0000ff">فعالیت خوانندگی</SPAN></H3> <P>علیمردانی تاکنون تیتراژ مجموعه‌های انقلاب زیبا، جهل مرکب نهنگ عنبر ۲ و ساخت ایران ۲ را خوانده‌است و قصد دارد آلبومی به نام حبس نفس را هم منتشر کند.<BR>عده‌ای قطعهٔ «احوال تلخم» از وی را که تیتراژ مجموعه انقلاب زیبا بود را با صدای محسن چاوشی اشتباه گرفتند.&nbsp;<A href="http://iran-music.net/tag/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/" rel=tag data-cke-saved-href="http://iran-music.net/tag/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/">آهنگ جدید محمدرضا علیمردانی</A></P> <P>&nbsp;</P> <H3><SPAN style="COLOR: #0000ff">فعالیت صداپیشگی</SPAN></H3> <P>وی تا کنون به عنوان صدا پیشه به جای بسیاری از شخصیت‌های مطرح کارتونی و سینمایی ایفای نقش کرده‌است که از این بین می‌توان به نقش شیطان در مجموعه تلویزیونی سقوط یک فرشته، راوی انیمیشن‌های حیات وحش و دیرین دیرین و پویانمایی گورداله و پندانه و نقش قیطون خان در برنامه کودک و نوجوان رنگین کمان (شبکهٔ تهران) اشاره کرد. وی همچنین مدیر دوبلاژ انیمیشن رستم و سهراب، مبارک و صداپیشگی یکی از عروسک‌های جدید خندوانه به نام غنچه جلوه نیز بوده‌ است. <A href="http://iran-music.net/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/" rel=tag data-cke-saved-href="http://iran-music.net/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/">دانلود آهنگ های شاد محمدرضا علیمردانی</A>&nbsp;از آخرین کارهای او می‌توان به مجموعه انیمیش‌های شهر"مون" که به سفارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری ساخته شده‌است، اشاره نمود. علیمردانی در مقطعی یکی از اعضای انجمن گویندگان جوان بوده‌است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-medium wp-image-59163" style="HEIGHT: 227px; WIDTH: 350px" alt="شخصیت های دوبله شده محمد رضا علیمردانی" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/fun1712-3-350x227.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/fun1712-3-350x227.jpg"></P> <P>او در انیمیشن های کارکاگاه گجت , بتمن , کارخانه هیولا , پلنگ صورتی , دیو و دلبر , عصر یخبندان , شرک , با اسفنجی و بسیاری دیگر از کارتون های خاطره ساز حضور داشته است .صداپردازِ شِرِک، سالیوان(کارخانه هیولاها)، دیگو(عصر یخبندان ۱و۳) را صداگذاری کرده است.</P> <P>&nbsp;</P> <H3><SPAN style="COLOR: #0000ff">حضور در صدا و سیما</SPAN></H3> <P>وی تا کنون چندین بار در برنامه‌های مختلف صدا و سیما از جمله ماه عسل، خندوانه ،رادیو هفت و دورهمی حاضر شده‌است. او اخیراً به دورهمی رفته و مهمان مهران مدیری بوده‌است. وی شامگاه جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ میهمان برنامه دورهمی بود و قطعه موسیقی «منحنی» را برای اولین بار در این برنامه اجرا کرد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-medium wp-image-59165" style="HEIGHT: 247px; WIDTH: 350px" alt="محمدرضا علیمردانی در دورهمی" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/alimardani-dorehami-350x247.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/alimardani-dorehami-350x247.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس یادگاری محمدرضا علیمردانی با مهران مدیری در دورهمی</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-medium wp-image-59166" style="HEIGHT: 309px; WIDTH: 350px" alt="محمدرضا علیمردانی در خندوانه" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/alimardani-khandavaneh-350x309.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/alimardani-khandavaneh-350x309.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس محمدرضا علیمردانی در حین ورود در خندوانه با احوال پرسی رامبد جوان</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-medium wp-image-59167" style="HEIGHT: 350px; WIDTH: 347px" alt="محمدرضا علیمردانی در ماه عسل" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/alimardani-mahe-asal-347x350.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/alimardani-mahe-asal-347x350.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس محمدرضا علیمردانی در برنامه ماه عسل احسان علیخانی</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-medium wp-image-59168" style="HEIGHT: 284px; WIDTH: 350px" alt="محمدرضا علیمردانی هفت رنگ" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/alimardani-radio7-350x284.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/alimardani-radio7-350x284.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;محمدرضا علیمردانی در برنامه هفت رنگ</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-11339" style="HEIGHT: 15px; WIDTH: 150px" alt="دانلود آهنگ های محمدرضا علیمردانی" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2017/01/33-3.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2017/01/33-3.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">برای <STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000"><A style="COLOR: #ff0000" href="http://iran-music.net/1397/07/29/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%88%d9%84-%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/1397/07/29/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%88%d9%84-%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/">دانلود فول آلبوم محمدرضا علیمردانی</A></SPAN><SPAN style="COLOR: #0000ff">&nbsp;</SPAN></STRONG>کلیک کنید.</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2018-10-13T10:24:39+01:00 starsdance.mihanblog.com محمد اریا دانلود آهنگ جدید خواننده های معروف ایرانی http://starsdance.mihanblog.com/post/280 <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl data-cke-expando="108">دانلود آهنگ جدید خواننده های معروف ایرانی کیفیت 320</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl data-cke-expando="110">مجموعه آهنگ های جدید سال 97 از بهترین خوانندگان ایرانی</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl data-cke-expando="112"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-58580" style="HEIGHT: 400px; WIDTH: 400px" alt="دانلود آهنگ جدید خواننده های معروف ایرانی" src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/new-music.jpg" data-cke-saved-src="http://iran-music.net/wp-content/uploads/2018/10/new-music.jpg"></P> <P dir=rtl data-cke-expando="114">&nbsp;</P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl data-cke-expando="116"><SPAN style="COLOR: #0000ff">دانلود آهنگ جدید خواننده های معروف ایرانی</SPAN></H2> <P dir=rtl data-cke-expando="118"><STRONG><U>دانلود آهنگ جدید خواننده های معروف ایرانی</U></STRONG> امروز 97/07/21 با کیفیت 320 و با لینک مستقیم و در پایان هر ماه نیز به صورت یکجا در یک فایل زیپ قرار داده خواهد شد. برای دانلود به صورت تکی نیز بر روی اسم آهنگ کلیک کنید.</P> <P dir=rtl data-cke-expando="120">&nbsp;</P> <P dir=rtl data-cke-expando="122">&nbsp;</P> <UL dir=rtl data-cke-expando="106"> <LI data-cke-expando="124"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><A style="COLOR: #ff0000" href="http://iran-music.net/1397/07/20/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/" data-cke-saved-href="http://iran-music.net/1397/07/20/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/"><STRONG>دانلود آهنگ جدید خواننده های معروف ایرانی</STRONG></A></SPAN></LI></UL> <P dir=rtl data-cke-expando="126">&nbsp;</P>